بسمه تعالي

با استعانت از پروردگار متعال ، برآنيم كه در اين دوره از مديريت شركت فني مهندسي نگهداشت كاران كه يكي از شركت‌هاي خوشنام در شركت تابعه سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي مي باشد با پايبندي به اصول و اخلاق حرفه‌اي، رعايت مقررات حاكميت شركتي و مديريت كسب وكار با بهره‌مندي از ظرفيت‌ نيروهاي جوان، متخصص و متعهد و بر پايه خردجمعي در راستاي نيل به اهداف والاي سازماني بيش از پيش بكوشيم و به ثمره آن، افزايش بهره‌وري و هم افزايي، ايجاد ارزش افزوده، ارتقاء توانمندسازي، انگيزش كاركنان، تأمين مالي در شركت‌هاي زيرمجموعه و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد جديد و به دنبال آن تحقق سودآوري پايدار در جهت حداكثرسازي منافع ذينفعان به‌خصوص افزايش ارزش دارايي‌ها ومنافع سهامداران دست يابيم.

حسين عباس زاده

مدير عامل

بالا