علیرضا مرشد بیک

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

محمد جهاد جلالی زاده

رئیس هیات مدیره

امین ابراهیمی کلاریجانی

عضو موظف هیات مدیره
بالا