علیرضا مرشد بیک

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

عباس راعی تبار

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

امین ابراهیمی کلاریجانی

عضو موظف هیات مدیره معاونت طرح و برنامه ریزی
بالا