امین ابراهیمی کلاریجانی

عضو هیئت مدیره(غیر موظف)

عباس راعی تبار

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

حسین عباس زاده

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
بالا