داود دولتیاری

داود دولت یاری

ذکر برخی از سوابق کاری:
نام شرکت یا سازمانسمتتوضیحات
میدان نفتی آذر-سروک آذرمعاونت اجرائی -جانشین مدیریت
پروژه NGL خارکمدیر اجرائیاز سال 1392تا شهریور 1394
سودپناهمدیر پروژهاردیبهشت 92 تا مرداد92
پروژه فاز 13 عسلویهمدیر پروژهازسال 1390 تا سال 1392
طرح توسعه اسکله و تاسیسات منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس-کران دریامدیر اجرائی و جانشین مدیر سایتاز سال 1388 تا سال 1390
راه ساحلمدیر و مدیر اجرائیاز سال 1387 تا1388
پروژه پالایشگاه فاز 17و18 عسلویهناظر و مسئول فنیاز سال 1384 تا 1386
پروژه فازهای6و7و8 عسلویهمهندس ناظر و مدیراز سال 1382 تا 1384
آب و فاضلاب جنوبمهندس اجرااز سال 1382تا 1383
سحر فارسکارشناس دفتر فنیاز سال 1379 تا 1381
بالا