امین ابراهیمی کلاریجانی

امین ابراهیمی

ذکر برخی از سوابق کاری:
نام شرکت یا سازمانسمتتوضیحات
نگهداشت کارانمدیر پروژهدر پتروشیمی خراسان از سال 1397
نگهداشت کارانمدیر پروژهدر پروژه پالایشگاه نفت از سال 1397
نگهداشت کاراندبیر هیات مدیرهاز سال 1396
نگهداشت کارانرئیس طرح و برنامه ریزیاز سال 1396
نگهداشت کارانرئیس خدمات امور اداری و تامین نیروی انسانی در پروژهاز سال 1396-1395
بالا