بهمن معین پور

بهمن معین پور

مسئولیت های کنونی :

1. معاونت ستاد و پشتیبانی در فنی مهندسی نگهداشت کاران زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران PIIC
2. عضو هیئت مدیره شرکت بارزسی فنی تکین کو در زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران PIIC
3. رئیس کمیته حسابرسی شرکت بارزسی فنی تکین کو در زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران PIIC
4. مدیر امور حقوقی در فنی مهندسی نگهداشت کاران ز یر مجموعه گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران PIIC
5. دبیر هیئت مدیره در فنی مهندسی نگهداشت کاران زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران PIIC

سوابق اجرایی قبلی :

1- شهردار با رتبه 11 .
2- رئیس کمیسیون معاملات عالی شهرداری
3- رئیس نظام مهندسی ساختمان
4- مدیر پیمان و رسیدگی در سازمان توسعه و تجهیز
5- دارای صلاحیت ارشد در طراحی و محاسبات و نظارت و اجرا و صلاحیت آموزش از سازمان نظام مهندسی ساختمان .

فعالیت های آموزشی کنونی :

1) مدرس " اصول مدیریت پیمان و قرارداد ها " در دوره های مدیریت پروژه MBA و DBA - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
2) مدرس" اصول تنظیم قراردادها و شرایط پیمان " درجهاد دانشگاهی صنعتی شریف تهران .
3) مدرس " اصول مدیریت پیمان و قرارداد ها " دوره های مدیریت پروژه MBA و DBA " دانشگاه تربیت مدرس تهران .
4) مدرس دوره های ارتقاء صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تالیفات :

1. کتاب " ارکان قرارداد ها در حوزه صنعت پیمانکاری " – انتشارات سها.
2. کتاب " حاشیه نویسی بر قانون برگزاری مناقصات " – انتشارات زرنوشت.
3. کتاب " تاخیر در پیمان"– انتشارات زر نوشت .
4. کتاب " طبقه بندی قرارداد در پروژه ها - انتشارات سها .
5. کتاب " تعهدات در قرارداد های ساخت و مستندات پیمان ها – انتشارات دیبا گران .

مقالات :

1. تکالیف و مسولیت های کارفرمایان مشاوران و پیمانکاران در قرارداد های HSE – بهمن معین پور - کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان – 1395
2. عوامل موثر در تاخیرات پروژه- نحوه محاسبه تاخیرات در پروژه – بهمن معین پور - همایش تخصصی مدیریت دعاوی پروژه – دانشگاه تهران

سخنران :

5) سخنران کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان – 1395
6) سخنران اولین همایش مدیریت ادعا در دانشگاه تهران تیر ماه 96
7) سخنران همایش مدیران آبفا وزارت نیرو – دانشگاه شهید رجایی 1398

سوابق آموزشی مرتبط :

8) مدرس دوره "امور پیمان ها " شرکت مهندسی توسعه نفت ایران ( متن ) 1396
9) مدرس دوره مدیریت دعاوی قرارداد های پایین دستی حوزه نفت وگازدر شرکت PEDEC
10) مدرس دوره اصول مدیریت ادعا در پروژه در شرکت امتداد ( حوزه نفت و گاز )
11) مدرس دوره "مدیریت پیمانهای DBB . MC .EPC " شرکت ارتباطات زیر ساخت مخابرات
12) مدرس دوره ارزیابی کیفی مشاوران در پروژه های نفت و گاز- شرکت پارس جنوبی- عسلویه
13) مدرس دوره های مناقصات پیمان EPC در شرکت نصب نیرو ( شرکت تامین و تجهیزات نفت وگاز)
14) مدرس دوره های"مناقصات ، پیمان و قرارداد ها و مدیریت ادعا در پروژه " در شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم
15) مدرس دوره " ابعاد حقوقی پیمانها " و " مدیریت ادعا در پروژه " شرکت ملی گاز ایران

بالا