بهمن معین پور

بهمن معین پور

ذکر برخی از سوابق کاری:
نام شرکت یا سازمانسمتتوضیحات
شهرستان قائمشهرشهردار1396-1398
 نظام مهندسی ساختمان شهرستان قائمشهررئیس1391-1395
 کمیسیون معاملات عالی شهرستان قائمشهررئیس1396-1398
 شورای سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرستان قائمشهررئیس1396-1398
 کمیسیون مناقصات و مزایدات شهرداری شهرستان قائمشهررئیس1396-1398
رئیس کمیته فنی و کارگروه پیمان و قراردادها شهرداری شهرستان قائمشهررئیس1396-1398
مشاور و مدرس در پروژه های حوزه نفت و گازمشاور1393-1396
مدیر احداث پروژه های علوم پزشکیمدیر1390-1392
مدیر رسیدگی پیمان و قراردادهای اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارسمدیر1384-1389
نائب رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختماننائب رئیس1386-1390
عضو شورای فنی استانداری شهرستان قائمشهر1384-1389
عضو اصلی کمیسیون پیمان استانداری شهرستان قائمشهر1384-1389
عضو اصلی کمیسیون نظارت عالیه پروژه های عمرانی استانداری شهرستان قائمشهر
مشاور مدیرکل و مسئول فنی پروژه های کانون فرهنگی کانون و نوجوانان مازندران و گلستانمشاور مدیر کل
مدیرو مسئول پروژه های نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مازندرانمدیر پروژه1377-1383
همکاری در حوزه های مناقصه وقراردادهای پایین دستی با منطقه ویژه پارس جنوبی
مهندس دفتر فنی شرکت تهران جنوب
مشاور مدیر عامل و عضو کمیسیون معاملات شرکت سایپا خزر شمالمشاور مدیر عامل
عضو اصلی کمیته پیمان و نظارت عالیه و شورای فنی استانداری
کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه پروژه های فضای آموزشی نوسازی مدارس
دوره های آموزشی:
مقررات پیمانها و قراردادها
اصول تنظیم قراردادها و شرایط پیمان
اصول تنظیم قراردادها و شرایط پیمان
امور پیمان ها
مدیریت دعاوی قراردادها
مدیریت پیمان ها
مدیریت پیمان های MC .EPC .DBB
دوره ارزیابی کیفی مشاوران
شرایط عمومی و خصوصی پیمانها
مناقصات پیمان EPC
حقوق پیمان
ابعاد حقوقی پیمانها
برگزاری مناقصات در صنعت و پیمانها
بالا