پتروکیمیای ابن سینا

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳مشاوره و نظارت

از سال 92 الی 95 :

 

ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

 

بالا