پتروشیمی فجر ۱ و ۲

۱- انجام خدمات فنی و مهندسی

۲- تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳- مشاوره و نظارت

پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است.

از سال 73 الی 90 :

            انجام خدمات اداری پتروشیمی فجر

 

بالا