پتروشیمی کارون

۱تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

از سال 93 الی 94 :

             - تامین نیروهای خدماتی جهت خدمات عمومی، اداری و شهرداری و صنعتی سایت پتروشیمی کارون(فاز1و2)  

 

 

بالا