پتروشیمی خراسان

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

۳مشاوره و نظارت

پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است.

از سال 91 الی 95 :

   - تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستورکارهای اداره­مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

- انجام امور بارگیری

-تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی مورد نیاز شرکت پتروشیمی خراسان

 

 

بالا