شیمی تکس آریا

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

 

از سال 89 الی 92 :

   - ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

- ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه  

 

 

بالا