۲۲۲۲

پتروشیمی تبریز

مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی تبریز ضمن نظارت بر روند اجراء پروژه ها، توسط متخصصین خود اقدام به ارائۀ مشاوره های فنی می نماید

- خط C

- واحد پنتان و HIPS2

از سال 73 الی 92 :

-پیمان نظارت HIPS و خدمات عمومی

 

بالا