پتروشیمی ارومیه

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است، همچنین شرکت نگهداشت کاران در زمینۀ تامین نیروی انسانی با پتروشیمی ارومیه، همکاری دارد.

از سال 73 الی 88 :

 اانجام پیمان بهره­برداری و تعمیرات پتروشیمی ارومیه

 

  


 

 

 

 

 

بالا